Videos


Ngày giỗ Đức Phật Trùm (Bửu Sơn Kỳ Hương) phần 1

Ngày giỗ Đức Phật Trùm (Bửu Sơn Kỳ Hương) phần 2
Ngày giỗ Phật Mẫu Bắc Cung Hoàng Hậu tại Bửu Sơn Kỳ Hương Tự San Bernardino 23-6-2019
Thày Phi Bửu dạy Thiền Vô Sư Trí (phần 1)
Thày Phi Bửu dạy Thiền Vô Sư Trí (phần 2)
Thày Phi Bửu thuyết giảng ngày 3 tháng 8 – 2019
Lễ Vu Lan tại Bửu Sơn Kỳ Hương Tự – 11 Aug 2019
Kỷ Niệm Lần Thứ 163 Ngày Đức Phật Thầy Viên Tịch
Đạo Trưởng Phi Bửu Đưa Rước Thuyền Vong – 13-10-2019
Bửu Sơn Kỳ Hương Tự USA: Mừng Lễ Đản Sanh Đức Phật Thầy Tây An 2019
BỬU SƠN KỲ HƯƠNG USA Đạo Trưởng PHI BỬU Pháp Cứu Cửu Huyền Jan 5 2020
Lễ Tưởng Niệm Đức Tổ Sư MINH ĐĂNG QUANG LT 66 P 1
Lễ Tưởng Niệm Đức Tổ Sư MINH ĐĂNG QUANG LT 66 P 2
Bửu Sơn Kỳ Hương Tự Lễ Kỹ Niệm Đức Thầy Sư Vải Bán Khoai P 1 Ngày 01 03 2010
Bửu Sơn Kỳ Hương Tự Lễ Kỹ Niệm Đức Thầy Sư Vải Bán Khoai P 2 Ngày 01 03 2010
Bửu Sơn Kỳ Hương Tự San Bernardino Kính Mừng Đại Lễ Phật Đản PL 2564 Video 1
Bửu Sơn Kỳ Hương Tự San Bernardino Kính Mừng Đại Lễ Phật Đản PL 2564 Video 2
Bửu Sơn Kỳ Hương Tự San Bernardino Kính Lễ Vu Lan 2020 Video 1
Bửu Sơn Kỳ Hương Tự San Bernardino Kính Lễ Vu Lan 2020 Video 2
Bửu Sơn Kỳ Hương Tự San Bernardino Kỹ Niệm Lần Thứ 164 Năm Đức Phật Thầy Tây An Viên Tịch 9- 27- 2020
Kính Mừng Đại Lễ Cửu Trùng Cửu Bửu Sơn Kỳ Hương Tự San Bernardino Video 1
Kính Mừng Đại Lễ Cửu Trùng Cửu Bửu Sơn Kỳ Hương Tự San Bernardino Video 2
Pháp Lão Đưa Đò Rằm tháng 9 Canh Tý Đạo Trưởng PHI BỬU Video 1 ( 11- 01-2020 )
Pháp Lão Đưa Đò Rằm tháng 9 Canh Tý Đạo Trưởng PHI BỬU Video 2 11 01 2020
Pháp Rằm Tháng 1 Tân Sửu Bửu Sơn Kỳ Hương Tự San Bernardino Video 1 02 28 2021
Pháp Rằm Tháng 1 Tân Sửu . Bửu Sơn Kỳ Hương Tự San Bernardino . Video 2 ( 02-28-2021 )
Pháp Cuối Năm tại Bồ Đề Đạo Tràng 12 21 2020
Lễ Kỷ Niệm Thầy Sư Vãi Viên Tịch – Ngày 10 2 2021
Kính Mừng Đại Lễ Phật Dản PL. 2565. Tại BỬU SƠN KỲ HƯƠNG TỰ. Ngày 8-4-2021
Kính Mừng ĐỨC TÔN SƯ KHAI ĐẠO 18 05 1939 June 27 2021
Kỷ Niệm LầnThứ 165 năm. Đức Phật Thầy Tây An ViênTịch 12-8-1856
Kính Mừng Đại Lễ Đản Sanh Đức Phật Thầy Tây An 15-10 Niên Kỹ Dậu ( 11-21-2021 )

Lời Pháp Đầu Năm Nhâm Dần của Bửu Sơn Kỳ Hương San Bernardino
Lễ Kỷ Niệm Đức Phật Thầy Sư Vãi Viên Tịch 10 02 1957 AL
Tân Pháp Bửu Sơn Kỳ Hương ngày 10 tháng 3 – 2022
Khai Cơ Bửu Sơn Kỳ Hương.Long Hoa Chuyển Đến Long Vân. Đại Lễ Đức Phật Trùm Viên Tịch 13-03-22 A L.
Kính Mừng Lễ Phật Đản 2566 và Ba Thời Pháp Phật
Lễ Bắc Cung Hoàng Hậu và Thân Thế Phật Thầy Tây An ngày 21 5 1804
Kỳ Niệm 10 năm Khai Đạo Hoa Kỳ – Đại Lễ Vu Lan 2022
Đản Sanh và Lịch Sử Phật Thầy Tây An NGUYỄN QUANG MỤC
Bửu Sơn KH Tự Mừng Xuân Đinh Mão Quý Mão 2023 – Ngày 1 Tháng Giêng Lão Hoằng Pháp Lão Dạy Khuyên (1)
Bửu Sơn Kỳ Hương Tự Mừng Xuân Đinh Mão Quý Mão 2023 Ngày Mùng Một Tháng Giêng Lão Đưa Đò Dạy Tu (2)

Kỷ Niệm Đại Lễ Tây An Sư Vãi Lâm Phàm ngày 10 tháng 2 – 1957 Â. L.
Dại Lễ Phật Trùm & Lý Cơ Thiên Cấm Sơn 13 3 2023 AL,