Hình Ảnh

Từ trong chùa nhìn ra bên ngoài
Lá cờ trước sân chùa trong ngày lễ Phật Đản 2019 tức 2563 Phật Lịch
Bàn Thờ trong ngày Lễ Phật Đản 2019
Banner – Chín con rồng và con thuyền Bát Nhã
Thày Phi Bửu và một số các đệ tử – May 2019
Thày Phi Bửu và 5 đệ tử
Thày Phi Bửu và 3 đệ tử
Thày Phi Bửu và 2 đệ tử
Thày Phi Bửu và 2 đệ tử